AVG Verklaring

SKOOR en uw persoonsgegevens:

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Ook SKOOR vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang.

Bij aanmelding als lid vragen wij u de volgende gegevens te mailen naar skoorroosendaal@gmail.com: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en uw geboortedatum. U verleent daarmee toestemming aan SKOOR om deze gegevens in de ledenadministratie te verzamelen en te verwerken uitsluitend ten behoeve van de vereniging. Tevens geeft u toestemming voor de plaatsing van algemene koorfoto’s van bijvoorbeeld optredens op de publieke- en leden website van SKOOR. Op de website van SKOOR staat de gehele Privacy verklaring.

Wanneer u zich hiermee niet kunt verenigen is er altijd overleg met het bestuur of de webmaster mogelijk.

Als u uw lidmaatschap heeft opgezegd zullen uw gegevens uit de operationele ledenadministratie worden verwijderd.

———————————————————— 0 —————————————————————–

Privacyverklaring SKOOR Roosendaal

Door zangvereniging SKOOR Roosendaal, hierna te noemen SKOOR, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SKOOR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door de vereniging dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt SKOOR zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat SKOOR:
• duidelijk vermeldt met welke doeleinden SKOOR persoonsgegevens verwerkt. Dat doet SKOOR via deze privacyverklaring;
• de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
• uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

SKOOR is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt SKOOR uit welke persoonsgegevens SKOOR verzamelt en gebruikt en met welk doel. SKOOR raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst vastgesteld op 9 april 2018.
Door de inschrijving als lid van SKOOR maakt het lid bepaalde gegevens aan SKOOR bekend. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. SKOOR bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door het lid worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan SKOOR worden verstrekt om te verwerken.
SKOOR gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
Naam-adres-woonplaats gegevens, telefoonnummer(s), geboortedata, E-mailadres, zanggroep.

Registratie
Bij het verzoek lid te worden van SKOOR worden een aantal gegevens gevraagd. Na de acceptatie van het lidmaatschap bewaart SKOOR de door het lid opgegeven persoons- en overige gegevens met als doel het lid relevante informatie over de vereniging en haar leden toe te sturen.
De geboortedatum, heeft SKOOR nodig om eventueel een verjaardagskaart te kunnen sturen.
Het telefoonnummer(s) zullen door SKOOR alleen gebruikt worden om contact met het lid te maken wanneer de e-mail niet bruikbaar is of spoed is vereist.
Wanneer het lid het lidmaatschap van SKOOR opzegt, worden gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt (verloop van ledenbestand inzichtelijk houden). Tevens kan gebruik gemaakt worden van het “oude ledenbestand” ten behoeve van het organiseren van een reünie.
Er wordt een registratie bijgehouden van de aanwezigheid repetities en optredens. Deze worden gebruikt voor de dirigent om mensen aan te kunnen spreken op hun aanwezigheid. De registratie wordt jaarlijks vernietigd.

Nieuwsbrief / weekmail
SKOOR biedt haar leden een nieuwsbrief waarmee SKOOR haar leden wil informeren over verenigingszaken die interessant of belangrijk kunnen zijn voor de komende repetitie of voor haar leden in het algemeen. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Website www.SKOOR.net
De website heeft een algemeen toegankelijk deel (openbaar) en een besloten deel (niet openbaar) uitsluitend toegankelijk voor leden van SKOOR.
In het openbaar deel van de SKOOR website en op Facebook worden geen persoonsgegevens verstrekt dan alleen foto’s en filmmateriaal van optredens en/of namen en contactgegevens van bestuursleden van SKOOR.
Daarnaast worden hier de volgende pagina’s gedeeld:
*Home *Over SKOOR*Voorwoord Voorzitter*Info SKOOR*Agenda *Contact *Sponsoren*Webmaster.
(Eventuele linken in het hoofdmenu van de website van SKOOR naar andere websites blijven hier onbenoemd)

Op de ledensite worden wel persoonsgegevens gedeeld zoals
*Foto’s van optredens, repetities / bijzondere gebeurtenissen *Foto’s van overleden SKOOR-leden * Pasfoto’s en namen van leden ten behoeve van een “smoelenboek” *Filmbeelden van optredens, repetities/bijzondere gelegenheden)
Daarnaast wordt hier gedeeld:
*Ledenblog algemeen voor leden *Muziek en zangpartijen *SKOOR (algemene info en herinneringen) *SKOOR openbaar *Info optredens

Beeldend materiaal
Foto’s en of film op de website van SKOOR (openbaar en niet openbaar deel) en op de Facebook account van SKOOR worden getoond van optredens van het koor en bijzondere gelegenheden. In de algemene vergadering van 26 maart 2018 is door alle leden toestemming verleend om beeldend materiaal te plaatsen op de website en Facebook van SKOOR. Deze toestemming kan ten alle tijden worden herroepen door dit schriftelijk te melden aan een van de bestuursleden van SKOOR. Toestemming geven voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie toestemming voor de publicatie ervan. Leden hebben ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen publicatie van bepaalde foto’s of film. Dit kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van SKOOR. Nieuwe leden worden voordat zij lid worden van SKOOR actief geïnformeerd over het Privacy beleid van SKOOR waarbij kan worden aangegeven of zij hier wel/niet akkoord gaan. Op grond van weigering kan een nieuw lid niet worden uitgesloten van lidmaatschap.

Advertenties en verstrekking aan derden
SKOOR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Ook adverteerders of sponsors worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Beveiliging
SKOOR neemt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De ledensite is deugdelijk beveiligd met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. SKOOR kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het bestuur van SKOOR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wordt middels de weekmail bekend gemaakt bij de leden. Tevens zal de wijziging bij de eerstkomende ALV worden vastgesteld.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over SKOOR privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met SKOOR opnemen via onderstaande gegevens:
Secretaris@skoor.net

Identiteit
Naam van de vereniging: Zangvereniging SKOOR Roosendaal
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: 20137489.

De SKOOR websites gebruiken geen COOCKIES (we care for your privacy)